Oitog

Von Engelbert Lasinger

Zuagebm, d’ Spraydosn in da Mikrowön woa dei Einfoi, nuh ned gaunz ausgreift, owa zündnd. D’ Gulaschsuppm danebm woa mei Beitrog. Owa wegn dir is endlih wieda Foarb in unsan Oitog kemma.

Oitog is ebba ned da passade Naum dafia, wei Oitog is jo fia olle do, jedn Tog und üwaroi. Er is ned zan kafa, kraxlt ned af d’ Berg und is a koa Beilog in da Kirchazeitung. Wei a Oitog is oafoch do, heint, hiazt und fia olle.

D’ Betonung miassad oiso eha ba “unsa” liegn, wei der ghert wirklih nedda uns zwoa alloa. Bessa gsogt, dir ghert deina und mia ghert meina. Owa, so bunt da eigene ah sei mog, zaumzöht und dividiert durch uns zwoa is a daun doh wieda nedda triab und ofawi. Und a foarblosa Oitog is hoit amoi niedadruckad, owiziahgad und ausanaundlebad.

Owa wegn dir is endlih wieda Foarb in unsa Lebm kemma. Obwoih, so a Spektakö is d’ Explosion va da Spraydosn ah wieda ned gwen. D’ Mikrowön, des scho. Va der woa nimma vü zan sehgn, a poa Mikrotrümmal vielleicht. Und da Krawäu, jo ah. ‘s Trummifö hod scho sakrisch ziddad und da Lärmpegl is üwan Flocki hergfoin, dass a agrat sei oitasschwochs Hundslebm ausgwinslt hod. De narrische Dezibel haum umadum ‘s gaunze Glos z’brocha und a so unsane Zierfisch eahn Naum grecht werdn lossn, sche vastraht und zerscht nuh a weng zuckad. Ah d’ Druckwön hod des ihre tau, do woa a gscheida Zunda dahinta. Se hod en Kanari va da Staung kippt, hod d’ Kotz zan Fliagn brocht und hod ah en gaunzn Kloakram laut Richtaskala gleichmäßi in unsan Lebmsobschnittsoitog vateilt. Üwahaupt hod hiazt de gaunze Wohnkuchl a neiche Stilrichtung ghod, wia waun d’ Oawata van IKEA eahn Bausotz liegn lossn hädn. Ehrlih, a kreativs Werk in Zeitoita monotona Wurschtigkeit! Owa de wirklichn Foarbtupfm hädn trotzdem geföht, waun ned de kloan Fleischbreckal gwen waan, de sih mid da braun Gulaschsuppm aun de weißn Wänd kunstvoi ausbroat’t haum. Woahscheinlih durch a Flugschneisn erleichtat, hod da Großtäu van Dosninhoit am sündign Frauenakt van sündtein Schiele zuagschlogn. “Aungnitscht”, wurdd gwiß a berühmt-berüchtigta Moralapostl ausn Eferdinga-Landl sogen. Aungnitscht, oda doh aungschielt? Wiadawö! Mia zwoa haum unsa Hausfeiawerk oafoch “Foarb in Oitog bringa” gnennt.

Oitog is woih ned da richtige Ausdruck, wei der is bekauntlih fia olle do. Da Schiele in unsana Diele owa grod fia uns zwoa. Owa ah nedda so laung, bis af amoi d’ Polizei und d’ Feiwehr mid eahn Oitog in unsan kemma is. Mia zwoa und Haundschön? De Vabindung hädn ma uns ah gaunz aundas viagestöt, du und ih, in unsan Oitog.